Zdravotné upozornenie

Zdravotné upozornenie

Žiadne poradenstvo

https://unavita.sk obsahuje všeobecné informácie o zdravotných ťažkostiach a liečbe. Informácie nie sú poradenstvo a nemali by byť považované za také.

Obmedzená záruka

Zdravotné informácie na stránke https://unavita.sk sú poskytované bez akýchkoľvek vyhlásení alebo záruk, výslovných alebo nepriamo vyjadrených. https://unavita.sk neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa zdravotných informácií na adrese https://unavita.sk.

Bez ohľadu na všeobecné tvrdenia predchádzajúceho odseku, https://unavita.sk nezaručuje, že:

(a) lekárske informácie na adrese https://unavita.sk budú neustále k dispozícii alebo či budú vôbec k dispozícii; alebo
(b) lekárske informácie na adrese https://unavita.sk sú úplné, pravdivé, presné, aktuálne alebo nezavádzajúce.

Odborná pomoc

Nesmiete sa spoliehať na informácie na adrese https://unavita.sk ako alternatíve k lekárskym odporúčaniam od svojho lekára alebo iných profesionálnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ak máte akékoľvek konkrétne otázky týkajúce sa akéhokoľvek zdravotného problému, obráťte sa na svojho lekára alebo iného odborného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ak si myslíte, že trpíte akýmikoľvek zdravotnými ťažkosťami, mali by ste okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Nikdy by ste nemali otáľať s vyhľadaním lekárskej pomoci, nerešpektovať rady lekára alebo prerušiť lekársku liečbu kvôli informáciám na stránke https://unavita.sk.

Obmedzenie našej zodpovednosti

Súhlasíte s tým, že nás nebudete brať na zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré vzniknú alebo budú súvisieť s vaším spoliehaním sa na akékoľvek zdravotné informácie poskytnuté na stránke https://unavita.sk.

Okrem toho súhlasíte, že nebudete reprodukovať  informácie, ktoré ste si prečítali na stránke https://unavita.sk tretej stranu, pretože tretia strana si možno toto prehlásenie neprečítala a a nevedela o upozorneniach týkajúcich sa týchto informácií.

Ak už budete posúvať informácie, ktoré ste si prečítali na https://unavita.sk tretej strane, či už písomne, elektronicky alebo ústne, súhlasíte s tým, že nás odškodníte a budete nás chrániť proti akýmkoľvek nárokom na náhradu škody či už z danej, alebo akejkoľvej inej tretej strany, ktorá dostala svoje informácie v dôsledku vašich krokov, a to úplne alebo čiastočne. Inými slovami, ak bude tretia strana, ktorej ste poskytli informácie informovať inú tretiu stranu, musíte nás odškodniť a chrániť proti požiadavkiam ktorejkoľvek z týchto tretích strán.